فهرست

ارتباط با ادارات ستادی
نام واحد شماره مستقیم شماره داخلی
دفتر مدیر کل 37754845 110، 120، (فکس)100
معاونت 37720760 112
حراست 37719493 113
دبیرخانه فکس 37717674 114
بودجه و منابع درآمدی 115
امور عمرانی 116
آمار و پژوهش 117
فناوری اطلاعات 118
روابط عمومی 37717675 119
فناوری اطلاعات 121
امور حقوقی 123
رئیس اداره امور کتابخانه‌ها و همکاری‌ها 130
امور فرهنگی 131
توسعه کتابخانه‌ها 132
تامین منابع 133
امور همکاری‌ها 134
مسئول امور همکاری‌ 135
رئیس اداری و مالی 140 ، 145
جمعدار و امین اموال و مسئول رفاهی 141
مسئول امور اداری 142
حسابدار و بایگان اسناد 143
کارگزینی 144
کارپرداز  146
ذیحساب 147
امور عمومی 148
نگهبانی 251